EN · ES · CAT

Mesotelioma

El mesotelioma maligne és una càncer rar, agressiui altament resistent que afecta a la prima capa de teixit coneguda com mesoteli, que cobreix la majoria dels òrgans interns del cos com ara els pulmons, els òrgans de la cavitat peritoneal, el cor i fins i tot, els testicles.

Mesotelioma tipus

El mesotelioma pleural maligne és el tipus més comú i representa al voltant del 80% dels casos. Als Estats Units es diagnostiquen anualment prop de 3,200 casos nous. A la Unió Europea, segons dades extretes de la base de dades europea d'Incidència i Mortalitat del Càncer (EUROCIM), només la incidència de mesotelioma pleural és d'uns 20 casos per milió d'habitants amb una gran variació entre països.

Un càncer relacionat amb l’asbest

Totes les formes de mesotelioma són causades principalment per la inhalació de fibres d'asbest, essent més comunament diagnosticat en individus que van treballar amb el mineral en un ambient industrial.

Quan s'inhalen fibres microscòpiques d'asbest, s'allotgen a la pleura, l'abdomen o el cor que envolta l’òrgan. Després de molts anys, aquestes fibres poden causar canvis genètics conduint a l’aparició de cèl·lules canceroses.

Període d'incidència i latència

El mesotelioma representa menys de l'1% de tots els càncers. No obstant això, la seva incidència està augmentant a una taxa de creixement anual del 4,5% i amb una taxa de mortalitat de 4,9 per milió de persones (unes 107.000 morts anuals en el període 1994-2008).

Als països de la Unió Europea (UE), l'amiant va ser finalment prohibit al gener de 2005. No obstant això, atès que el període mitjà de latència entre l'exposició a l'amiant i l'aparició de la malaltia és de 44,6 anys, s'espera un pic d'incidència més enllà de 2020 a la majoria dels països de la UE. Per tant, seguirà existint la necessitat urgent de millorar el tractament en les pròximes dècades.

Tractament

Amb una història natural de set a nou mesos si no es tracta i menys del 5% de supervivència a cinc anys, hi ha un ampli marge per a la millora terapèutica. El tractament actual de modalitat triple amb cirurgia, quimioteràpia i radiació per a la malaltia en estadi primerenc és potencialment curatiu. Desafortunadament, la majoria dels pacients (90%) estan massa malalts per sotmetre a una cirurgia agressiva o són diagnosticats en etapes de malaltia avançada, on la quimioteràpia segueix sent l'opció terapèutica més comuna.

El tractament estàndard de primera línia és la combinació de pemetrexed i cisplatí, que té una eficàcia limitada i efectes secundaris severs. La comprensió de la complexa biologia del tumor en els últims deu anys ha donat lloc a noves dianes farmacològiques i s'han dut a terme nombrosos assajos clínics amb fàrmacs específics, tant existents com nous. No obstant això, només s'han aconseguit petites millores en el tractament. Les immunoteràpies que han revolucionat el tractament del càncer, representen una nova esperança, tot i que encara no han mostrat un benefici suficient en la supervivència global de la malaltia administrades com monoteràpia i s'estan desenvolupant actualment en combinació amb el tractament estàndard. La recerca d'un tractament o cura millorats continua oberta.

NAX035, un innovador derivat de la berberina, ha demostrat la seva eficàcia com a agent antitumoral amb bones dades preliminars de farmacocinètica, toxicitat i seguretat quan s'administra com a teràpia oral pel tractament del mesotelioma maligne. S'espera que les activitats de BERMES (derivat de berberina per al tractament del mesotelioma) tanquin la bretxa traslacional (vall de la mort) i permetin portar el producte fins al desenvolupament clínic.

 

European Union